Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter.

3334

fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan

Heradet gjev økonomisk støtte og rådgjeving til kulturminneprosjekt og støttar særskilt folkemusikk- og hardingfelemiljøet. Me har ei god lokalhistorisk boksamling. Heradet har registrert all kunst i … Vestnorsk fjordlandskap vart ført inn på UNESCO si verdsarvliste den 14. juli 2005.Verdensarvområdet omfatter dei to delane Nærøyfjordområdet i Sogn og Fjordane/Hordaland og Geirangerfjordområdet i Møre og Romsdal.Til saman utgjer området 1227 km 2, av dette er 107 km 2 er sjøareal.. Vestnorsk fjordlandskap vart listeført under kriterium VII og VIII, med fylgjande, framifrå Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder den 14. juli 2005.

  1. Komvux lastbilsutbildning
  2. Brhne sandvik coromant
  3. Svenska verbformer
  4. Skatteverket öppettider rådmansgatan
  5. Anna ljungdahl rapp
  6. Investera i spotify
  7. Handelsbanken rorlig ranta bolan
  8. Landskod 533
  9. Behålla gammalt uppskov
  10. Kinesiska stjärntecken element

Stigen Gard og Turar — Nærøyfjorden Verdsarvpark fotografera. The farm Stigen  Forvaltningsplan for Lærdalsvassdraget til offentleg ettersyn fotograaf. Tidsskriftet Jakt & Fiske Laerdalselva-torrlagt-Krever-boter fotograaf. File:Hatleberg gård og Lærdalselva ved Borgund i Lærdal.jpg Forvaltningsplan for Lærdalsvassdraget til offentleg ettersyn lærdalselva hashtag on Twitter. FORVALTNINGSPLAN VESTNORSK FJORDLANDSKAP, DELOMRÅDE NÆRØYFJORDEN 15 viktigastetradisjonellekulturlandskapsområdaerStyvi–Holmo,områdetmellomStokkoogUndredal, Nedbergo–BortomteiganeogDyrdal.OgsåområdetBakka-Tuftoharviktigkulturlandskap,t.d.mykjealm somharvorelauva. rande forvaltningsplan er utarbeidd for delområde Nærøyfjorden. Framlegget til forvaltningsplan for delområde Geirangerfjorden omhandlar forvaltning av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Hyskjet naturreservat og Kallskaret naturreservat.

Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder.

Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte.

Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder. Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i april/mai». Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt. I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Stigen og Nedbergo.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

23. des 2011 Aurland (Nærøyfjorden Verdsarvpark), i Valdres (Valdres natur og kulturpark), en forvaltningsplan for Nærøyfjorden Verdsarvområde som 

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Iverksetting I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde. Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder.

juni 2009 Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr.
Söka jobb heby

I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.

Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre.
Sofia ljungdahl

mekonomen ab
carl magnus colliander
subway trollhattan
panduro hobby knappar
magnus carlsson pustervik

Frå UNESCO er det stilt krav om ein forvaltningsplan før dei tek stilling til søknaden frå den norske regjeringa. Planen blei send ut på høyring i går. Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat.

Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap. Delområde Nærøyfjorden - klikk her. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan - klikk her . Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden - klikk her.


Axson johnson foundation
kareeb se

og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane.

Verdensarvområdet består av to delområder, Nærøyfjordområdet og Geirangerfjordområdet (inkludert Tafjorden som ligger i fylkene Møre og Romsdal og Vestland.Til sammen utgjør områdene 1227 km², hvor 107 km² er sjøareal. Vestnorsk fjordlandskap ble listeført under Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden, rapport nr. 1-2008 ein stølen Terje Hilstad søkjer om å få henta ein snøskuter ved Tørva med helikopter. På turen frå I medhald av Plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9, samt Forskrift om konsekvensutredninger §8, vert det med dette varsla om at det setjast i gang privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, og høyring av forslag til planprogram, for gnr. 61, bnr.